LogoUdruge.GIF.gif
 

STATUT UDRUGE GEODETA ISTARSKE ŽUPANIJE


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Udruga geodeta Istarske županije (u daljnjem tekstu: Udruga) strukovno je udruženje inženjera i tehničara geodezije, znanstvenih, upravnih i drugih djelatnika koji se bave geodetskim i katastarskim poslovima, sve sa ciljem razvoja i unapređenja geodetske struke u Županiji.


Članak 2.


Udruga je udruženje građana i ima svojstvo pravne osobe sa pravima i obavezama utemeljenim na zakonu i drugim propisima. Udruga se upisuje u Registar Udruga Županijskog ureda za opću upravu.

Udruga se osniva bez namjere stjecanja dobiti, a eventualna dobit se reinvestira u daljnji razvoj i programe Udruge.


Članak 3.


Naziv udruge je: UDRUGA GEODETA ISTARSKE ŽUPANIJE.

Sjedište Udruge je u Pazinu.

Udruga djeluje na području Istarske županije, a udružena je u Hrvatsko geodetsko društvo, te kao član istoga ostvaruje suradnju na području Republike Hrvatske i sa inozemnim srodnim organizacijama i udrugama.

Udruga se može udruživati i u druge strukovne organizacije srodne djelatnosti odlukom Skupštine.


Članak 4.


Udruga ima pečat okruglog oblika sa ispisanim tekstom: Udruga geodeta Istarske županije.

Pobliže odredbe o obliku i uporabi pečata propisati će se posebnim aktom koje donosi Upravni odbor Udruge.


Članak 5.


Rad Udruge i njezinih organa je javan. Javnost se ostvaruje putem javnog informiranja vlastitim glasilom, te putem drugih javnih glasila ukoliko je to potrebno, kroz rad organa Udruge, kao i organiziranjem povremenih publikacija kojima se javnost upoznaje sa radom Udruge.


II. DJELATNOST UDRUGE


Članak 6.


Cilj i djelatnost udruge jesu:

 • povezivanje i poticanje suradnje svih djelatnika geodetske struke sa ciljem kvalitetnijeg i učinkovitijeg zastupanja interesa geodetske struke,

 • promidžba geodetske struke i znanosti u svim oblicima društvenog, gospodarskog i kulturnog života,

 • poticanje stvaralaštva i primjena suvremenih stručnih dostignuća u praktičnom i znanstvenom radu u svim oblastima geodetske djelatnosti,

 • ostvarivanje stručnih, socijalnih i drugih interesa članstva,

 • unapređenje odnosa na području suradnje geodetske znanosti, gospodarstva, obrazovanja, uprave sa ovlaštenim geodetskim stručnjacima,

 • izdavanje stručnih radova, publikacija, časopisa, knjiga i dr. iz oblasti i u vezi sa geodetskom strukom i znanosti,

 • obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom,

 • davanje mišljenja i ocjena o radu organizacija i pojedinaca, kada to od njih zatraže tijela vlasti ili neposredno zainteresirani građani.


Članak 7.


Svoje ciljeve i djelatnosti Udruga ostvaruje:

 • osobnim radom svih članova Udruge, pojedinačno ili međusobnim zajedničkim akcijama,

 • povezivanje sa znanstvenim i obrazovnim institucijama, organima uprave, javnim i ostalim poduzećima, te ostalim geodetskim djelatnicima koji se profesionalno bave geodezijom,

 • razmjenom osobnih kontakata sa odgovarajućim asocijacijama geodeta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

 • organiziranje savjetovanja ili drugih oblika javne prezentacije dostignuća u geodeziji kako teoretskoj, tako i praktičnoj – izdavačkom djelatnošću u svim oblicima registriranja informacija (pisana riječ, video ili tonski zapis i sl. )

 • izdavanjem glasila Udruge “Istarski geodet” koji je stručni i informativni časopis u kojem se objavljuju radovi iz oblasti struke kao i druga događanja značajna za struku, društvo i pojedinca. Istarski geodet ima glavnog urednika i urednički odbor.


III. ČLANSTVO I ČLANARINA


Članak 8.


Članovi Udruge mogu biti državljani Republike Hrvatske, geodetski inženjeri, geodetski tehničari  drugi stručnjaci koji rade u organizacijama, ustanovama, trgovačkim društvima, tijelima uprave, znanstvenim ustanovama ili se samostalno bave geodetskim poslovima, te drugi građani.

Članovima se postaje potpisivanjem pristupnice čiji oblik i tekst propisuje Upravni odbor posebnim aktom.

Članovi su obvezni plaćati članarinu Udruzi u visini i obrocima, odnosno na način kako to odredi Upravni odbor.

Udruga vodi popis svojih članova.


Članak 9.


Članovi Udruge, ali i ostali građani koji se posebno istaknu u aktivnostima Udruge ili su osobito zaduženi za promicanje geodezije i geodetske struke, mogu dobiti posebno priznanje. Skupština Udruge odrediti će posebnim aktom vrstu, kriterije i način dodjele posebnog priznanja.


Članak 10.


Prava i obveze članova Udruge jesu:

 • aktivno sudjelovanje u svim oblastima djelovanja Udruge, a naročito koji se odnose na zaštitu geodetske struke te pridržavanju pravnih i običajnih normi ponašanja geodetskih djelatnika,

 • prisustvovanje i sudjelovanje u svim oblicima upravljanja Udruge,

 • birati i biti biran u organe upravljanja Udruge,

 • korištenje pokretne i nepokretne imovine Udruge,

 • plaćanje članarine.


Članak 11.


Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem,

 • isključenjem člana iz razloga djelovanja protivno ovim Statutom navedenim ciljevima i djelatnosti Udruge,

 • prestankom postojanja Udruge,

 • isključenje člana zbog neplaćene tri uzastopne godišnje članarine.


IV. UPRAVLJANJE I TIJELA UDRUGE


Članak 12.


Tijela Udruge jesu:

 • Skupština Udruge,

 • Upravni odbor Udruge,

 • Predsjednik,

 • Tajnik,

 • Nadzorni odbor.


Skupština Udruge


Članak 13.


Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja, a čine je svi članovi Udruge.

Skupština zasjeda na redovnoj sjednici jednom godišnje.


Članak 14.


Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih Statut Udruge, njegove izmjene i dopune,  opće akte Udruge i odluku o prestanku postojanja udruge.

Skupština verificira program rada Udruge kojeg donosi Upravni odbor i odlučuje o izmjenama i dopunama istog.

Skupština bira i razrješava Predsjednika i Dopredsjednika Udruge, članove Upravnog odbora,  Nadzornog odbora i Stegovne komisije. Navedena tijela Udruge biti će razriješena i prije isteka roka ukoliko svojim radom ne udovoljavaju interesima Udruge, ili na svoj zahtjev.

Skupština Udruge donosi financijski plan prihoda i rashoda i završni račun Udruge.

Skupština donosi odluku o planu i programu korištenja imovine i drugim važnijim materijalnim i statusnim pitanjima Udruge.


Članak 15.


Skupština radi na redovnoj ili izvanrednoj sjednici.

Redovnu sjednicu Skupštine Udruge saziva i priprema predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili inicijativu jedne trećine članstva.

Mjesto i vrijeme održavanja sa dnevnim redom sjednice utvrđuje Upravni odbor.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem (osim ukoliko ona drukčije ne odluči), većinom glasova nazočnih članova.

Skupština može raditi in na izvanrednoj sjednici prema potrebi kada se odlučuje o pitanjima radi kojih je i to izvanredno zasjedanje sazvano.

Sjednicu izvanredne skupštine saziva Predsjednik Udruge na zahtjev Upravnog odbora ili najmanje jedne trećine članova.

U radu Skupštine Udruge, članovi koji su maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju prema zakonskim propisima.


Članak 16.


Skupština donosi Poslovnik o svome radu.


Upravni odbor Udruge


Članak 17.


Upravni odbor bira Skupština, na prijedlog članova Skupštine.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog uzastopnog izbora na četiri godine.

Upravni odbor broji pet članova, uključujući Predsjednika, Dopredsjednika.


Članak 18.


Upravni odbor izvršno je tijelo Udruge, a koji za svoj rad odgovara Skupštini.

Upravnim odborom predsjedava i rukovodi predsjednik Udruge koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.


Članak 19.


Upravni odbor:

 • predlaže Statut Udruge te njegove izmjene i dopune,

 • donosi program rada Udruge i daje ga na verifikaciju Skupštini Udruge,

 • utvrđuje proračun Udruge i njegov završni račun,

 • utvrđuje visinu članarine i način plaćanja iste

 • neposredno upravlja imovinom Udruge,

 • predlaže Skupštini određene aktivnosti izvan predviđenog programa rada Udruge,

 • imenuje tajnika Udruge i blagajnika Udruge,

 • Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom ili aktima Udruge

 • bira urednički odbor lista “Istarskog geodeta” te imenuje glavnog urednika.


Članak 20.


Upravni odbor radi i  odlučuje na sjednicama, a za pravovaljano odlučivanje potrebna je dvotrećinska prisutnost članova.


Predsjednik Udruge


Članak 21.


Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu u zemlji i inozemstvu, te ima sva prava izvršnog rukovoditelja Udruge.

Stara se i odgovoran je za provedbe odluka i zaključaka Skupštine Udruge i Upravnog odbora.

Potpisuje odluke i druge akte donesene na Skupštini i Upravnom odboru.

Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik, a koji ga zamjenjuje u svim njegovim pravima i obvezama te pomaže Predsjedniku u njegovu radu.

Mandat Predsjednika i Dopredsjednika Udruge traje četiri godine i može biti ponovno izabran samo još jedan mandat od četiri godine.


Tajnik udruge


Članak 22.


Tajnik Udruge nositelj je stručnih poslova za Skupštinu i Upravni odbor, te je odgovoran za redovito prikupljanje članarine.

Tajnik je odgovoran za vođenje i čuvanje svih pisanih dokumenata Udruge.

Tajnika imenuje Upravni odbor na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Ukoliko Tajnik ne udovoljava interesima Udruge ili na svoj zahtjev može se razriješiti.

Tajnik može biti osoba koja je član Udruge i poznaje jedan svjetski jezik.

Za  svoj rad Tajnik je odgovoran Upravnom odboru.


Nadzorni odbor


Članak 23.


Nadzorni odbor stručno je tijelo Skupštine koji broji tri člana sa mandatom od četiri godine, time da članovi Odbora mogu biti ponovno izabrani.

Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika koji rukovodi radom istoga.


Članak 24.


Nadzorni odbor ima pravo i dužnost:

 • da prati primjenu zakona i drugih propisa,

 • da primjenjuje statut kao i druge opće akte Udruge,

 • da obavlja pregled svih dokumenata, a naročito onih koji se odnose na materijalno-novčano poslovanje i imovinu Udruge.


V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA, STEGOVNA ODGOVORNOST


Članak 25.


Spor ili sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležna je Stegovna komisija Udruge. Odluka Stegovne komisije je konačna.

Stegovni postupak provodi Stegovna komisija Udruge.

Stegovni postupak se provodi u slučaju da pojedini član povrijedi ili djeluje suprotno ciljevima i zadacima Udruge koji su propisani ovim Statutom.

Ukoliko Stegovna komisija utvrdi postojanje stegovne odgovornosti, odnosno utvrdi da je došlo do povrede ciljeva i zadataka Udruge, član Udruge se odlukom komisije isključuje iz iste.

Stegovnu komisiju bira Skupština, a sastoji se od dva člana i predsjednika, a bira se na četiri godine.

Pojedinosti rada i ustrojstva Stegovne komisije utvrdit će se zasebnim aktom Udruge.


VI. MATERIJALNO I NOVČANO POSLOVANJE


Članak 26.


Materijalno i novčano poslovanje vodi se u skladu sa propisima i općim aktima Udruge.

Prihode Udruge čine:

 • upisnina i članarina Udruge

 • dotacije pojedinaca i asocijacija

 • dobrovoljni prilozi

 • prihodi ostvareni pružanjem stručnih usluga

 • prihodi od održavanja stručnih savjetovanja i drugih manifestacija

 • ostali prihodi

Ostvarena novčana sredstva mogu se koristiti samo u skladu sa financijskim planom Udruge i ne smiju se koristiti u druge.


Članak 27.


Prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se proračunom Udruge kojeg donosi Skupština Udruge.

U tijeku godine proračun Udruge se može mijenjati, o čemu odluku donosi Upravni odbor.


Članak 28.


Za poslove platnog prometa imenuje se blagajnik sa mandatom od četiri godine, a imenuje ga i razrješava Upravni odbor Udruge.


VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE


Članak 29.


Razlozi prestanka postojanja Udruge su:

1. odluka Skupštine o prestanku postojanja Udruge,

2. prestanak djelovanja Udruge,

3. pravomoćna odluka suda kojom se zabranjuje djelovanje Udruge,

4. stečaj.

Skupštinu Udruge u slučaju isteka mandata tijelima udruge saziva pet članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 30.


Smatrati će se da je Udruga prestala djelovati ako se broj članova iste smanjio ispod broja određenog za osnivanje udruge u smislu odredbi Zakona o udrugama ili ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog u članku 13. ovog Statuta za održavanje sjednice Skupštine, a ista nije održana.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Funkciju likvidatora Udruge obavlja predsjednik Udruge.


Članak 31.


U slučaju prestanka postojanja Udruge, sva novčana sredstva i imovina ustupiti će se novoj udruzi.

Ukoliko se nova udruga ne osnuje, novčana sredstva i imovina Udruge ustupiti će se Hrvatskom geodetskom društvu ili tijelima uprave Istarske županije.


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 32.


Za sve što nije uređeno ovim Statutom, primjenjivati će se neposredno odredbe Zakona o udrugama.


Članak 33.


Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja istoga, i biti će objavljen u glasilu Udruge.

U roku od šest mjeseci nakon usvajanja Statuta, Udruga će usvojiti druge potrebne akte.

Za tumačenje pojedinih odredbi ovog Statuta nadležna je Skupština Udruge.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način na koji je Statut i usvojen.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 13. 12. 1997. godine.